Regulamin

1. Korzystając z serwisu opisy.com oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z
niniejszym regulaminem i akceptujesz wszystkie jego postanowienia.
2. Opisy.com to serwis udostępniający tzw. opisy do komunikatorów i serwisów społecznościowych.
3. Korzystanie z serwisu opisy.com jest darmowe.
4. Nie ma ograniczeń dotyczących liczby dodawanych opisów. Każde dodanie opisu musi być jednak uzasadnione (potrzeba). Nie uzasadnione dodanie statusu opisowego określa punkt 5 niniejszego regulaminu.
5. Nie wolno dodawać opisów, które:
– są już dodane w serwisie opisy.com w dowolnej kategorii,
– są niezgodne z obowiązującym prawem,
– zawierają słowa publicznie uznane za obraźliwe, z wyłączeniem kategorii opisów „obraźliwe”
– obrażają, szkalują w sposób ewidentny osoby trzecie,
– nawołują do nienawiści rasowej oraz przemocy na tle narodowościowym i etnicznym,
– mogą działać na szkodę serwisu opisy.com bądź jego zarejestrowanych
użytkowników,
– zawierają w treści adresy stron internetowych (WWW), adresy poczty e-mail (@), numery i/lub loginy użytkowników komunikatorów internetowych,dane osobowe i/lub teleadresowe.
6. Użytkownik serwisu opisy.com nie może sprzedawać opisów pochodzących z niniejszego miejsca sieciowego, ani też udostępniać tych opisów osobom trzecim czerpiąc z tego jakiekolwiek korzyści.
7. Serwis opisy.com zastrzega sobie prawo do edycji, modyfikacji bądź usunięcia opisu bez podania przyczyn oraz bez powiadomienia użytkownika.
8. Serwis opisy.com nie ponosi odpowiedzialności za poglądy, słownictwo i treści prezentowane w dodawanych opisach. Pełną odpowiedzialność za prezentowane poglądy, słownictwo i treści ponosi osoba (użytkownik) je dodająca. Użytkownik działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
9. Serwis opisy.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie, błędne działanie lub nie działanie świadczonych usług. W szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i ewentualne szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania lub nie działania serwisu opisy.com.
10. Użytkownik dodając opis w serwisie opisy.com, udziela drugiemu użytkownikowi zgody na nieodpłatne i dowolne wykorzystywanie tego opisu na wszelkich polach eksploatacji z zastrzeżeniem pkt. 12 i 13 w szczególności na polach eksploatacji takich jak:
– utrwalenie
– zwielokrotnienie dowolną techniką
– wprowadzanie do pamięci komputera
– wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez sieć INTERNET
– publiczne wykonanie
– publiczne odtwarzanie
– wystawienie
– wyświetlenie
– nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej
– edycja i modyfikacja
11. Kategorie tematyczne „Wulgarne” i „Obraźliwe” prezentują treści wulgarne i obraźliwe. Jeśli nie chcesz widzieć takich treści omijaj te kategorie lub opuść serwis opisy.com.

Publikacja na stronach internetowych

12. Opisy będące przedmiotem kopiowania i/lub powielania mogą być publikowane na innych stronach internetowych w całości lub części bez wcześniejszej zgody Administratora, ale z zastrzeżeniem poniższych ustaleń:
a) Osoba pobierająca i umieszczająca na swojej stronie WWW opisy pochodzące z niniejszego miejsca sieciowego zobowiązuje się do umieszczenia widocznego podpisu na stronie głównej swojej witryny.
b) Przykładowy sposób i rodzaj podpisu na stronie głównej serwisu internetowego:

Opisy pobrane z: opisy.com (aktywne łącze do http://www.opisy.com)

Kod HTML odnośnika: Opisy pobrane z:

<a href=”http://www.opisy.com”>opisy.com</a>

Zastrzeżenia

13. Korzystać z publikacji na stronach internetowych nie mogą:
– serwisy konkurencyjne do serwisu opisy.com; prezentujące i udostępniające opisy do komunikatorów i serwisów społecznościowych;
– serwisy łamiące prawo polskie, unijne i międzynarodowe oraz serwisy głoszące nienawiść, rasizm, nazizm i inne treści sprzeczne moralnie i obyczajowo.

Rejestracja konta użytkownika

14. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie Rejestracja: http://nowe.opisy.com/login?action=register

15. Dokonując rejestracji w serwisie opisy.com, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną na stronie http://www.opisy.com/polityka-prywatnosci oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

16. Rejestrując się w serwisie opisy.com Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych.

17. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez opisy.com w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez opisy.com, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

18. Zarejestrowany użytkownik serwisu opisy.com ma prawo wglądu do danych podanych podczas rejestracji i ich poprawiania.

19. Serwis opisy.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności powiadamiania.